פרשת חיי שרה
לע"נ יהונתן יעקב הי"ד בן דוד ורויטל איינהורן

רחמנים ביישנים וגומלי חסדים
בפרשתנו מצווה אברהם אבינו את אליעזר עבדו לצאת לחרן, כדי למצוא אשה לבנו יצחק. מספרת התורה כי אליעזר תכנן לערוך מבחן אולטימטיבי לאשה המיועדת ליצחק, ורק אם תעמוד בו יקח אותה לאשה ליצחק. ואכן האשה אשר נאותה להשקות את אליעזר ואת גמליו הייתה רבקה אמנו, ומיד לקחה אליעזר לבית אברהם להשיאה ליצחק.

יש לשאול, כיצד קובע אליעזר שמבחן זה בלבד מהווה מדד להתאמת האשה ליצחק, הרי ייתכן שלמרות התנהגותה בעניין זה, יימצאו בה פגמים אחרים, שימנעו לכאורה את התאמת לשידוך?
אלא נראה שבאה התורה ללמדנו שמידת החסד והנתינה הינה הנקודה העיקרית באישיותו של האדם, היא מהווה יסוד לכל המידות והתכונות הטובות, ועל ידה עשויה להיבנות כל אישיותו של האדם כראוי. כך מצאנו אף בפרשה הקודמת, פרשת וירא, בעת שאברהם אבינו טרח ומיהר להכניס אורחים שנקלעו לאוהלו, על אף חוליו וגילו המופלג. ממילא, על אף שעשויים להימצא באשה המיועדת פגמים אחרים, קבע אליעזר כי האשה שתעמוד במבחן החסד ראויה להינשא ליצחק ולהצטרף לבית אברהם אבינו, השופע חסד לכל נצרך.

מלמדים אותנו חז"ל שעם ישראל ניחן בשלוש תכונות עיקריות: "רחמנים, ביישנים וגומלי-חסדים". מידות יסודיות אלו קיבלנו בירושה מאבותינו, וטבועות הן עמוק באופי חיינו.
(הרב אביחי רונצקי)חסד של אמת בארץ ישראל

בפרשת חיי-שרה אנו קוראים על המאמצים ועל הדמים הרבים אותם השקיע אברהם אבינו בקבורת שרה אמנו במערת המכפלה.  זו היא מידת "חסד של אמת" לראשונה  בתולדות ישראל, והיא המלמדת  אותנו ,לדורות , את מהות  הקשר בין קבורה לבין אחוזה-אחיזה בארץ ישראל.

הנושא נוגע גם ל"היתר המכירה" של שנת השמיטה. שכן הרידב"ז מקשה על דעת הרב קוק זצ"ל וטען : מה תועלת ישנה  בחיזוק הישובים בארץ ישראל על ידי 'מכירת הארץ' לגוי (כדי להפקיע את איסורי השמיטה מהמעשים החקלאיים אשר בפעילות המְשקים), והרי כל חשיבותה של הארץ נובעת מאותן מצוות התלויות בארץ ואשר אפשר שפקעו עתה במעשה המכירה ?!
 
מרן הרב קוק זצ"ל משיב לשאלה זו. הוא מדגיש כי  אבותינו התאמצו, ואף יעקב, יוסף ומשה רבינו התחננו להיקבר בארץ ישראל, למרות שהמתים פטורים מן המצוות?!  לפיכך הרינו רואים איפוא כי סגולת ארץ ישראל איננה תלויה כלל במעשי המצוות, אלא אדרבה, המצוות – הן הן 'התלויות בארץ'  (ולא הארץ היא התלויה במצוות!) וזאת כמובן  משום סגולתה שקדמה לציווי המצוות, ואף זו היא ש'גרמה' למצוות - להצטוות דווקא בה.

עוד  כותב הרב קוק זצ"ל כי לא עולה על הדעת שבמשך 70 שנות הגלות בבבל, הופקעו חלילה ועמדו זכויותיהם של כל קדושי האומה שהקפידו במשך הדורות להיקבר בארץ, עד שנחזור לארץ!
וכשם שמצות תלמוד תורה שקולה כנגד כל המצוות,  גם בסוגיות שאי אפשר ללומד לקיימן, כך 'עצם ישיבת ארץ ישראל מצד עצמה  היא השקולה היא כנגד כל המצות שבתורה" , גם ללא המצוות התלויות בה.
שורש קדושת הארץ, היא העליונה גם מקדושת המצוות כולן - ואדרבא היא זו המשפעת מקדושתה על קדושת המצוות כולן.

(הרב ד"ר ארי שבט  -  'המרכז התיעודי' ב'בית הרב')