סוכות
רעיונות לע"נ יהונתן יעקב הי"ד בן דוד איינהורן

אושפיזין:

סדר האושפיזין הרגיל בפי העולם הוא: אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרן, דוד.
המקובל מהאר"י הוא: אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרן, יוסף, דוד.
זה נרמז בפסוק: ויאמר יעקב אל יוסף א"ל שד"י נרא"ה אלי (בראשית מ"ח). כלומר, סדר הפסוק הוא בסדר הרגיל כפי העולם: יעקב, יוסף, א"ל שד"י בגימטריא: משה, "נראה" אותיות: אהרן.
לעומת זאת פשט הכתוב הוא כפי המקובל מהאר"י: ויאמר יעקב אל יוסף א"ל שד"י נראה. משה ואהרון הם:
אחרי“ ורק אחר כך אתה יוסף.
(רבי אברהם שמחה מבראנוב)


"והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה" (ל“ג י“ז)

יש לדעת למה נאמר רבבות באפרים, ובמנשה אלפים. כי יעקב שכל את ידיו ושם ימינו על ראש אפרים ואת שמאלו על ראש מנשה. וכתוב: יפול מצדך אלף ורבבה מימינך (תהילים צ"א).
(הגר"א)

בסוכה של לויתן:

הרב מברדיטשב זצ"ל היה אומר: "יש לישב בסוכה עם פשוטים ומגושמים וצריך לסבלם ולא לדחותם. שכן גם הקב"ה סבלן, כמו לעתיד לבוא, בסוכה של לויתן, שנאמר: "נושא עון ופשע, וגו'". יושבים צדיקים בעטרותיהם: אבות העולם וחסידים שבכל דור. גם אני, לוי יצחק נדחק ויושב ביניהם. מישהו שבא ומבקש להוציאני מיד אני משיב
ואומר לי: "מה עושה כאן אדם מגושם שכמותך?" אומר לו: "גם בסוכתי היו יושבים אנשים פשוטים ומגושמים ולא
דחיתי אותם".
(תפארת בית הלוי)