פרשת חוקת –שלוש מלחמות,שלושה אויבים !
משה שמאי – המרכז הפדגוגי – "בית הרב"מפשטי המקרות בפרשתנו לומדים אנו כי שלושה עמים יוזמים שלוש מלחמות ברצף, על עם ישראל, ערב הכניסה לארץ.
את המלחמה הראשונה יוזם 'הכנעני' ככתוב: "וישמע הכנעני... וילחם בישראל" והיא מסתיימת ב"ויחרם אתהם ואת עריהם" 
מלחמה שניה יוזם סיחון מלך חשבון האמורי והכתוב מתאר מלחמה זו בלשון "ויאסוף סיחון את כל עמו ויצא לקראת ישראל" וגם מלחמה זו מסתיימת בניצחון ככתוב "ויכהו ישראל לפי חרב ויירש את ארצו..." 
בראש המלחמה השלישית עומד עוג , וגם בתיאורה הוא מודגש בלשון "ויצא עוג מלך הבשן לקראתם" ושוב מתוארת סיומה כקודמותיה בלשון "ויכו אותו ואת בניו ואת כל עמו עד בלתי השאיר לו שריד" 
יש להבין מדוע סובב הקב"ה את הסיבות כך שדווקא ערב הכניסה לארץ ישראל , יקדמו את פני עם ישראל שלוש מלחמות אלו ? שאף שהן נכפו על ישראל הן כאמור נסתיימו בניצחונו המוחץ.
ויתירה מזו : הרי ראינו כי במקרים דומים סוב הקב"ה את הנסיבות ואת התוצאות בדרך אחרת ! לדוגמא: מיד אחרי יציאת מצרים הקב"ה מלחמה בין ישראל לפלשתים  , וכך מתורת בפרשתנו ההתנהגות מול אדום  ואילו במלחמת עמלק הראשונה היו הכוחות שקולים  ומלחמת עמלק והכנעני בישראל , שלאחר חטא המרגלים, נסתיימה דווקא בתבוסת ישראל. 
מרן הראי"ה זצ"ל  מאפיין  כל  אחד משלושת האויבים  והוא מסמל  סוג אחר של איום על ישראל. המלך האמורי –מסמל את האובים שיש להם מידת אכזריות רבה, ולעומתו עוג מלך הבשן מסמל את האויבים בעלי מידת 'גבורה גופנית'  והכנעני , כמייצג את עמי כנען מסמל את האויבים בעלי כח הלכידות והגיבוש יחדיו.
רצה הקב"ה שעל ידי המלחמות האלו יתחזקו בני ישראל ברוחם ובביטחונם בו לקראת המלחמות הצפויות להם בארץ.
נראה שהרב זצ"ל רומז לדברים היפים גם לדורנו, דור השיבה לארץ ישראל. זה הדור אשר נאלץ מידי פעם  לעמוד מול אויבים אכזריים , המלוכדים נגדנו, והמשקיעים הון עתק בבניית פצצות וחומרי מלחה מיוחדים להשמידנו. וכך הוא כותב: "וזה לנו לימוד לדורות שעצת ד' ודבר קדשו לעולם יעמודו ולא יועילו כל גבורות פראיות נפשיות ולא  גבורות חומריות ענקיות , ולא יסוד גויים וממלכות , אשר יוסדו יחד על עם ד' , כמו שהיה מאז , לסיחון  מלך האמורי, ולעוג מלך הבשן, ולכל ממלכות כנען" 
                                                                


כתב: משה שמאי
                                                                                המרכז הפדגוגי
                                                                              "בית הרב קוק"