פרשת שמות

רעיונות לע"נ יהונתן יעקב הי"ד

בן דוד ורויטל איינהורן

 :"שמו של חומש שמות ה"חומש השני
לכל החומשים שמות ייחודיים להם המעידים על תוכנם: חומש בראשית מתאר מעשה הבריאה, ויקרא - דבר ה' אל משה על הקורבנות וכו'. כך נקרא חומש שמות בפי חז"ל הספר

השני, מפני ששני הוא למעשה הבריאה. בתחילה נברא החומר, גוף העולם, ולאחר מכן מופיעה הנשמה שהיא עם ישראל, ליבו ואורו של עולמנו.משימה אדירה הטיל הקב"ה עלינו, בני העם הזה, להוביל את האנושות, להיות המשמר הקדמי, זה שמראה דוגמא אישית של חיים אידיאליים ומוסריים אישיים וציבוריים כאחד. "ממנו תראו וכן תעשו"! אומר גדעון השופט וזו היא אף סיסמת בית הספר לקצינים, בה"ד 1.אל זאת אנו שואפים ויש בכוחנו לעשות זאת כאן במדינת ישראל, להיות אור לגויים, ומאיתנו יראו ויעשו, אך טוב וחסד לכלל הברואים
(הרב אביחי רונצקי)