מפרשת השבוע

ספר בראשית:
בראשית נח לך לך וירא חיי שרה תולדות
ויצא וישלח וישב מקץ ויגש ויחי
ספר שמות:
שמות וארא בא בשלח יתרו משפטים
תרומה תצוה כי תשא ויקהל פקודי
ספר ויקרא:
ויקרא צו שמיני תזריע מצורע אחרי מות
קדושים אמור בהר סיני בחוקותי
ספר במדבר:
במדבר נשא בהעלותך שלח לך קורח חוקת
בלק פינחס מטות מסעי
ספר דברים:
דברים ואתחנן עקב ראה שופטים כי תצא
כי תבוא ניצבים וילך האזינו וזאת הברכה

רעיון לפרשת משפטים

על הפסוק הפותח את פרשת השבוע “ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם” (פרק כ”א פסוק א’) אומר רש”י “מה הראשונים מסיני אף אלה מסיני”, כלומר רש”י מלמד אותנו כי כל הדינים וההלכות הנלמדות והנאמרות בפרשת משפטים הם המשך ישיר למתן תורה המוזכר בסוף הפרשה הקודמת פרשת יתרו.
מי שמכיר את פירושו של רש”י יודע כי הוא מפרש את פירושו רק כשהתחבט בשאלה או באי הבנה של הקשר הדברים, אם כן יש להבין קודם כל מה היה הקושי שמולו התמודד רש”י על מנת שיענה ויכתוב את הדברים שכתב.
חידושי הרי”מ מסביר את הקושי שהיה לרש”י ואומר שרש”י עושה הבחנה בין מצוות הגיוניות המחויבים לפי השכל ובין מצוות שהן מצוות אלוהיות כפי שהן נאמרו במתן תורה ולפיכך חשש רש”י שלא יהיו האנשים הקוראים את פרשת משפטים סבורים שמכיוון שלדנים ולהלכות המופיעות בפרשה זו יש אופי הגיוני ומחויבות שכלית הרי שהן אינן מצוות אלוהיות אלא יצירות אנושיות. על כן בא רש”י ומעיד שהתורה כולה כולל פרשת משפטים היא מסיני וכדוגמת מצוות אחרות שהן מצוות חוקיות ללא הסבר רציונאלי גם מצוות אלה הן אלוהיות ויש לקיימן רק מפני שזהו רצונו של השם יתברך ולא משום שהשכל מחייב אותן.


לראש העמוד


רעיון לפרשת תרומה

על הפסוק המופיע בפרשתינו “ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם” (פרק כ”ה פסוק ח’) שואלים מפרשים רבים מדוע נכתב “בתוכם”, לכאורה צריך היה הכתוב לומר “בתוכו” – בתוך המשכן או המקדש?אלא שהתשובה היא כפי שמסביר זאת ה”אלשיך” “בתוכם” מכוון לבני ישראל, כלומר  יש כאן ציווי שכל אחד מהם יעשה מקדש בלבו, להשראת השכינה על מנת שהשם יתברך יוכל לשכון בתוכם.לפי זה מובן גם מדוע רש”י אומר בהמשך על המילים “וכן תעשו” שזה “לדורות”, הלא המשכן וגם לא המקדש נותרו על פני כל הדורות. אלא מסביר המלבי”ם שכאשר המקדש נתון בתוך ליבו של האדם אפשר לעשותו בכל הדורות ובכל התקופות.


לראש העמוד